koichi nishiyama 西山功一

study 2015 spring 2014-   inkjet print,gataform bord.

installation Art Trace Gallery, Tokyo